tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

Podatek Belki
Podatek Belki (prawnie nazywany podatkiem od dochodów kapitałowych) - to rodzaj płaconego wg stałej stawki niezależnie od wielkości przychodu podatku dochodowego od osób fizycznych, który regulują art. 30a i 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Co zostało opodatkowane
-Przedmiotem opodatkowania są wskazane niżej dochody, których wysokość jest ustalana na podstawie różnicy pomiędzy wielkością przychodu, po odjęciu poniesionych kosztów. Przykładowo jeśli ktoś kupił akcje jakiejkolwiek spółki, a następnie je zbył, to dochodem będzie różnica pomiędzy przychodem (ceną zbycia), a kosztem (ceną zakupu). Oczywiście jeśli cena sprzedaży będzie równa lub niższa niż cena zbycia nie będzie dochodu i nie będzie przedmiotu opodatkowania, czyli podatek nie będzie płacony.
Ważnym jest, że przypadku akcji otrzymanych bezpłatnie (w ramach akcji pracowniczych lub jako darowizna) koszt będzie równy zero i w takim przypadku dochód będzie równy przychodowi.
Opodatkowane zostały następujące dochody z kapitałów pieniężnych uważa się:
    odsetki od pożyczek,
    odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,
    odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,
    dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały lub akcje w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni,
    przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
    należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
    należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych (prawa poboru i prawa pochodne),
    przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,
    przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,
    nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,
    przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Należy pamiętać, że dochody kapitałowe ze spółek niebędących osobą prawną, takich jak spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych rozlicza się na zasadach ogólnych, czyli płaci się normalny podatek od osób fizycznych tj. dolicza się te dochody do innych źródeł i rozlicza w ogólnym zeznaniu rocznym wg dwustopniowej skali podatkowej.

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o