tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

Kiedy powstaje obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeniowej OC?

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeniowej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych powstaje dla:

 • pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów, przyczep podlegających rejestracji w kraju – przed wprowadzeniem ich do ruchu, jako pojazdów niezarejestrowanych, najpóźniej do dnia rejestracji danego pojazdu,

 • pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów, przyczep zarejestrowanych poza granicami kraju bądź podlegającym obowiązkowi rejestracji poza granicami kraju:

 • przed przekroczeniem granicy RP, jeśli posiadacz pojazdu mechanicznego bądź kierujący pojazdem mechanicznym nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego,

 • na terenie RP, najpóźniej z dniem rozwiązania dotychczasowej umowy ubezpieczeniowej,

 • w sytuacji, gdy podczas pobytu, pojazdu mechanicznego zarejestrowanego za granicą, w Rzeczypospolitej dojdzie do wygaśnięcia ubezpieczenia granicznego bądź certyfikatu Zielonej Karty,

 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu zarejestrowanego za granicą, a niedopuszczonego do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej,

 • pojazdów wolnobieżnych – przed wprowadzeniem pojazdu mechanicznego do ruchu,

 • pojazdów historycznych – przed wprowadzeniem pojazdu mechanicznego do ruchu.

Dodatkowo każdy posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do zawarcia obowiązkowej umowy ubezpieczeniowej OC komunikacyjnego w przypadku ustalania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Ma to miejsce w następujących sytuacjach, gdy:

 • posiadacz pojazdu mechanicznego, co najmniej 1 dzień przed końcem 12 – miesięcznej obowiązkowej umowy ubezpieczeniowej, powiadomił zakład ubezpieczeń, o wypowiedzeniu tej umowy (obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeniowej powstaje z pierwszym dniem po zakończeniu tego okresu),

 • posiadacz pojazdu mechanicznego nie opłacił w całości składki za mijający 12 – miesięczny okres obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego umowy (obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeniowej powstaje z pierwszym dniem po zakończeniu tego okresu),

 • zakład ubezpieczeniowy, w którym posiadacz pojazdu posiadał zawartą obowiązkową umowę ubezpieczeniową OC, w którym nastąpiło ogłoszenie upadłości bądź całkowita likwidacja obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeniowej powstaje:

 • z pierwszym dniem po zakończeniu 12 - miesięcznego okresu,

 • nie później niż następnego dnia po upływie 3 – miesięcznego okresu od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń,

 • po nastąpieniu zbycia pojazdu mechanicznego gdzie nabywca tego pojazdu w terminie 30 dni wypowiedział otrzymaną od zbywcy umowę ubezpieczeniową – obowiązek zawarcia umowy powstaje z chwilą rozwiązania umowy wypowiedzianej,

zasady jak wyżej obowiązują również w przypadku, gdy posiadacz pojazdu mechanicznego niebędący jego właścicielem zawarł umowę ubezpieczeniową OC komunikacyjnego, a następnie utracił posiadanie tego pojazdu na rzecz jego właściciela.

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o