tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

 

   W jakich przypadkach zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody?

Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody w następujących przypadkach:

  • gdy szkoda polega na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie mienia i jest wyrządzona przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego, dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona jest jego posiadaczem lub współposiadaczem,
  • gdy szkoda wynikła w czasie przewożenia za opłatą ładunków, przesyłek, bagażu, chyba, że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazdu przewożącego wyżej wymienione przedmioty,
  • gdy szkoda polega na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów, zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych itp.,
  • gdy szkoda polega na zanieczyszczeniu bądź skażeniu środowiska.

Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkodę w przypadku pierwszego punktu w przypadku, gdy:

  • pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotami umowy leasingu zawartej między posiadaczami tych pojazdów z tym samym finansującym,
  • zostały one przywłaszczone przez posiadaczy tych pojazdów na tego samego wierzyciela,
  • są one przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedane na rzecz tego samego wierzyciela.

 

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o