tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

Sprzedałeś/Kupiłeś pojazd mechaniczny – co dalej?

  • W przypadku zbycia pojazdu mechanicznego, którego wcześniejszy posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy, przechodzą na nowego nabywcę pojazdu mechanicznego. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu wraz z upływem okresu jej zawarcia chyba, że nabywca pojazdu mechanicznego wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczeniowej, rozwiązanie jej upływa wraz z 30 dniem po nabyciu pojazdu mechanicznego.
  • W przypadku, gdy nabywca nie wypowie poprzedniej umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych w odpowiednich terminach, zakład ubezpieczeń przystępuje do kalkulacji należnej składki z tytułu ubezpieczenia, poczynając od dnia zbycia pojazdu. Uwzględnia on zarówno wszystkie zniżki przysługujące nabywcy jak i zwyżki mając na uwadze obowiązującą taryfę składek.
  • W przypadku nabycia pojazdu mechanicznego, który nie posiadał wcześniej umowy ubezpieczenia OC, nabywca ma obowiązek zawrzeć tą umowę w dniu nabycia pojazdu.
  • W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza pojazdu mechanicznego niebędącego właścicielem tego pojazdu, prawa i obowiązki posiadacza wynikłe zawarcia tej umowy przechodzą na właściciela pojazdu mechanicznego, z chwilą, gdy posiadacz utracił posiadanie tego pojazdu na jego rzecz. Umowa ubezpieczeniowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta chyba, że właściciel pojazdu mechanicznego wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia przejścia posiadaniu pojazdu na rzecz właściciela.. W przypadku wypowiedzenia tej umowy, rozwiązana zostaje ona po upływie 30 dni od dnia przejścia posiadania pojazdu mechanicznego na rzecz właściciela.
  • W przypadku, gdy właściciel pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie wypowie jej w określonym terminie podanym w powyższym punkcie zakład ubezpieczeń przystępuje do kalkulacji należnej składki z tytułu ubezpieczenia, poczynając od dnia zbycia pojazdu. Uwzględnia on zarówno wszystkie zniżki przysługujące nabywcy jak i zwyżki mając na uwadze obowiązującą taryfę składek.
  • W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczeniowej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w określonym terminie w przypadkach punktu 1 oraz 4, posiadacz pojazdu mechanicznego wypowiadający umowę ma obowiązek do zawarcia nowej najpóźniej w ostatnim dniu przed rozwiązanie się umowy wypowiedzianej.
  • Zbywca pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do przekazania wszystkich dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia zakładu ubezpieczeń w terminie 30 dni od zbycia pojazdu o fakcie zbycia tego pojazd oraz o danych osobowych nowego właściciela.
  • Wszystkie skutki wyrządzonej szkody, która zdarzyła się po dniu zbycia pojazdu mechanicznego nie obciążają zbywcy tego pojazdu.
  • Zbywca pojazdu mechanicznego ponosi odpowiedzialność solidarną z nabywcą wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej za okres od dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o okolicznościach zbycia pojazdu jak w punkcie 1.
© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o