tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

Odszkodowanie
Odszkodowanie  to świadczenie, jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego.
Ustalenie wysokości odszkodowania
Dla ustalenia wysokości odszkodowania pieniężnego konieczne jest określenie szkody w pieniądzu. Nasuwa się pytanie w oparciu o jakie wartości ma być ustalona szkoda. W rachubę wchodzą 3 mierniki:
-wartość  rynkowa, jako kryterium obiektywne, odwołujące się do cen istniejących
-Wartość  szczególna, tj. taka, jaką dana rzecz przedstawia dla poszkodowanego ze względu np.na szczególny sposób użycia i zawiązki, jakie go łączą z innymi przedmiotami majątku poszkodowanego, np. zniszczenie elementu unikatowej kolekcji
-Wartość emocjonalna, czyli tzw. wartość uczuciowa, jako kryterium subiektywne

Odszkodowanie ma zapewnić poszkodawnemu  uzyskanie dóbr lub usług, koniecznych do zrekompensowania szkody. W przypadku odszkodowania pieniężnego w myśl art. 363 & 2 KC według, którego miarodajne są ceny „ z daty ustalenia odszkodowania” czyli wydania orzeczenia przez właściwy organ państwowy. Od tej reguły dopuszczalne są odstępstwa, jeżeli szczególne okoliczności wymagają przyjęcia cen istniejących w innej chwili art. 363 & 2 a więc w momencie wyrządzenia szkody lub w czasie późniejszym lecz wcześniejszym od chwili wydania orzeczenia. Regułę tą może stosować sąd  tylko wtedy gdy stosowanie reguły ogólnej doprowadziłoby do niepełnego zaspokojenia interesu poszkodowanego lub bezpodstawnego uzyskana przez niego korzyści np. gdy poszkodowany przed wydaniem wyroku naprawił rzecz uszkodzona lub nabył w zamian rzeczy zniszczonej inną rzecz tego samego rodzaju po cenie innej niż w chwili wyrokowania.

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o