tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

Niedoubezpieczenie
Niedoubezpieczenie jest to objęcie ubezpieczeniem tylko pewnej części posiadanego majatku. Niedoubezpieczenie jest  bardzo niekorzystnym dla Ubezpieczającego który sobie tego faktu nie uświadamia. Niedoubezpieczenie ma bowiem skutek  przy szkodach całkowitych np. pożar całego majątku ale i przy częściowych. Dzieje się właśnie tak, że zakłady ubezpieczeń przy wypłacie odszkodowania stosują zasadę proporcji.

Zasada proporcji
Zasada proporcji jest jedną z najważniejszych zasad w ubezpieczeniach majątkowych. Charakterystyczna dla ubezpieczeń od ognia i innych żywiołów, rzadziej występuje w innych rodzajach ubezpieczeń. Uregulowana jest w ogólnych warunkach ubezpieczeń poszczególnych zakładów - jej celem jest wymuszenie na osobie ubezpieczającej się ubezpieczenia całego posiadanego mienia. Chodzi tu o to, że zakład ubezpieczeń aby rozproszyć ryzyko bierze do ubezpieczenia cały majątek, o którym z góry wie, że w 100 % nie powinien spłonąć.

Nadubezpieczenie
Nadubezpieczenie jest to nic innego jak  podanie zakładowi ubezpieczeń wyższej niż rzeczywista cena majątku podlegająca ubezpieczeniu.
Nadubezpieczenie nie jest grozne dla Ubezpieczającego, musimy pamiętać o tym, ze zakład ubezpieczeń nie może wypłaci nam większego odszkodowania  niż zaistniała szkoda. Jeżeli stwierdzimy ze skladka jest większa można zażądać od zakładu ubezpieczeń zmniejszenia sum ubezpieczenia

Ryzyko małych szkód jest o wiele wyższe od wystąpienia jednej szkody totalnej. Sama zasada brzmi tak: odszkodowanie zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do wartości faktycznej mienia.
Z powyższego widać że jeżeli deklarowana suma jest niższa od wartości rzeczywistej współczynnik, o który będzie zmniejszona szkoda będzie zawsze mniejszy od 1 co siłą rzeczy spowoduje zmniejszenie się odszkodowania. Zasada proporcji jest stosowana tylko w przypadku niedoubezpieczenia mienia stąd jeżeli suma deklarowana byłaby wyższa od wartości rzeczywistej wówczas zakład zasady proporcji nie zastosuje.

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o