tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

Okres ubezpieczenia
Umowę ubezpieczenia zawierana jest zazwyczaj na okres 12 miesięcy. Umowa  OWU  może automatycznie przedłużyć umowę ubezpieczeniową o kolejny okres 12-mc,  
to znaczy że ubezpieczenie odnowi się automatycznie. Klauzula taka, ma zastosowanie w większości ubezpieczeń obowiązkowych np (OC).
 Wygaśnięcia umowy ubezpieczenia:
upływ okresu na który zawarto umowę, śmierć lub utrata pełnej zdolności do czynności prawnych ubezpieczającego, oraz likwidacja czy upadłość zakładu ubezpieczeń, abandon – ma zastosowanie w ubezpieczeniach morskich, polega na zrzeczeniu się przez ubezpieczającego na rzecz zakładu ubezpieczeń wszelkich praw do przedmiotu ubezpieczenia np. do zawinionego czy zatopionego statku w zamian za wypłatę odszkodowania równego sumie ubezpieczenia, „odpadnięcie” interesu ubezpieczeniowego – zniszczenie, zużycie, utrata przedmiotu ochrony, wyczerpanie sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej, wykup polisy w ubezpieczeniu na życie, niezapłacenie składki w terminie – w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych - jeśli nie zostanie zapłacona w terminie kwota składki zakład ubezpieczeń ma obowiązek wystosować monit dla ubezpieczonego i wyznaczyć mu 7 dniowy termin na zapłacenie składki, jednocześnie w tym monicie zakład ubezpieczeń zwraca uwagę, że jeśli składka nie zostanie zapłacona to umowa ubezpieczenia wygaśnie. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych nie zapłacenie w terminie składki nie powoduje wygaśnięcia umowy ubezpieczenia. Nie zapłacenie tej składki skutkuje nie zastosowaniem klauzul prolongacyjnej.

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o