tanie_ubezpieczenia_krakow.jpg

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie jest ubezpieczeniem, którego celem jest ochrona zarówno życia jak i zdrowia ludzkiego poprzez zagwarantowanie ubezpieczonym jednostkom świadczeń w postaci sum ubezpieczenia ustalonych na wypadek:

- śmierci,

- dożycia określonego wieku,

- nastąpienia nieszczęśliwego wypadku.

Źródłem takowego stosunku prawnego ubezpieczenia życiowego staje się umowa ubezpieczeniowa wraz z momentem jej podpisania przez obydwie strony: ubezpieczyciela i ubezpieczającego.

Artykuł 805 Kodeksu Cywilnego wyraźnie wskazuje na warunki, jakie muszą być spełnione by ubezpieczający dostał świadczenie w postaci:

- umówionej sumy pieniężnej,

- renty,

- innego świadczenia.

Ubezpieczający zobowiązuje się do zapłaty regularnej składki ubezpieczycielowi. Wszelakie regulacje dotyczące ubezpieczenia życiowego zawarte są w artykułach 805 – 820 Kodeksu Cywilnego.

Ubezpieczenia na życie mają dwie zasadnicze funkcje. Pierwsza ochronna – zaspokaja ona potrzeby finansowe, które powstały po stracie osoby ubezpieczonej. Świadczenie uzyskane z tego świadczenia może służyć zarówno spłacie należności podatkowo – sądowych, stanowić dochód dla rodziny poszkodowanego jak i być w formie funduszu na leczenie. Druga oszczędnościowa – ta funkcja związana jest bezpośrednio z funduszami inwestycyjnymi. Pozwala ona osobie ubezpieczonej na uzyskanie korzyści finansowych w postaci pożyczki, udziału w zysku, wartości wykupu bądź emerytury.

Tak jak w przypadku ubezpieczeń majątkowych mamy wiele form ubezpieczeń na życie. Najważniejsze z nich to:

- ubezpieczenie na wypadek śmierci,

- ubezpieczenia na dożycie,

- ubezpieczenie mieszane,

- renty życiowe,

- ubezpieczenia posagowe,

- ubezpieczenia grupowa,

- ubezpieczenia z funduszami inwestycyjnymi.

W ramach ubezpieczeń możemy wyróżnić pięć wiodących grup.

I Ubezpieczenie na życie.

Wyróżniamy w tej grupie terminówki, czyli terminowe ubezpieczenia na życie zawierane najczęściej na termin od 5 do kilkudziesięciu lat. Polisa trwa do ukończonego określonego wieku ubezpieczonego. Następne to terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie również zawierane jest na określony termin. Świadczenie pieniężne w przypadku tego rodzaju wypłacane jest przy śmierci bądź dożyciu do wygaśnięcia polisy. Jest to idealna opcja na dodatkową emeryturę. Trzecie: bezterminowe ubezpieczenie na życie zawierane jest na czas nieokreślony, czyli do końca życia ubezpieczonego.

II Ubezpieczenie posagowe

Ich celem jest zgromadzenie środków na dzieci np. na studia, mieszkanie. W praktyce jednak występują one w formie ubezpieczeń na życie i dożycie. Ubezpieczonym jest rodzic bądź opiekun, a po wygaśnięciu umowy zgromadzone środki przejmuje dziecko.

III Ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

IV Ubezpieczenia rentowe

Ten rodzaj ubezpieczenia daje nam możliwość pomnożenia swojego majątku. Ma to na celu wypłatę przyszłej emerytury. Pieniądze ze składek, jakie płacimy inwestowane są na rynku najczęściej za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Pomnożony majątek daje nam podstawę dodatkowej emerytury. Również w przypadku śmierci ubezpieczonego przewidziane jest świadczenie dla jego rodziny.

V Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe – są one uzupełnieniem wcześniej wymienionych grup.

Ubezpieczenie na życie umożliwia finansowy start Twoim dzieciom, zabezpiecza Ciebie i rodzinę finansowo jednocześnie gromadząc oszczędności oraz pomaga w zabezpieczeniu kredytu hipotecznego.

© 2013 UBEZPIECZENIA MALOPOLSKIE TWIERDZA KRAKÓW Sp. z o.o